Array ( [0] => 合成繊維 [1] => 繊維の特性の特徴 [2] => その他の特性 ) 合成繊維 | 繊維の特性の特徴 | その他の特性
説明

Fターム[4L035EE20]の内容

合成繊維 (28,381) | 繊維の特性の特徴 (3,786) | その他の特性 (1,139)

Fターム[4L035EE20]に分類される特許